Postępowanie 1/2016

Data: 2016-12-15


W związku z realizacją projektu „Budowa nowoczesnego pojazdu kolejowego specjalnego z innowacyjnym rozwiązaniem napędów roboczych na bazie pojazdu WM-15A”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r. (Konkurs_3/1.1.1/2016) zwracamy się o nadsyłanie ofert terminowo cenowych na podwykonawstwo prac badawczo-rozwojowych dotyczących przedmiotowego projektu, szczegółowo opisanych w załączonym zapytaniu ofertowym.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 3. „Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji do Dokumentacji”.


Data: 2016-12-27

Zamawiający, firma MAVEX-REKORD KFT. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione 15 grudnia 2016 r., w wyznaczonym terminie wskazanym w zapytaniu tj. do 22 grudnia 2016 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Podrozdział 6.5 pkt. 8a, Zamawiający skorzysta z możliwości niestosowania zasady konkurencyjności.